សុក្រ 02 កញ្ញា 2011
ទំនាស់​រវាង​​សម្តេច​នរោត្តម​សីហនុ​និង​រដ្ឋាភិបាល​GCKD
ដោយ វ៉ាន់ឌី កាអុន

នៅ​សប្តាហ៍​នេះ​ វ៉ាន់ឌី កាអុន​ សូម​លើក​ឡើង​អំពី ទំនាស់​រវាង​សម្តេច​នរោត្តម សីហនុ នឹង​រដ្ឋាភិបាល​ GCDK នៅ​ឆ្នាំ​១៩៨៨។

Close