សុក្រ 09 កញ្ញា 2011
ជំនួប​ក្រៅ​ផ្លូវការ​នៅ Bogor
ដោយ វ៉ាន់ឌី កាអុន

នៅថ្ងៃសុក្រ​សប្តាហ៍នេះ វ៉ាន់ឌី កាអុន និយាយរៀបរាប់ អំពី​ជំនួប​ក្រៅផ្លូវការ​រវាង​ភាគី​ខ្មែរ​ទាំង​៤ នៅ​Bogor ប្រទេស​ឥណ្ឌូនេស៊ី នា​ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ ១៩៨៨។

Close